കരിയർ ജാലകം

 

സ്കോളർഷിപ്പ് വിവരങ്ങൾ സ്‌കൂൾ/കോളേജ് തലത്തിൽ വിവിധ ക്ലാസുകൾ/കോഴ്‌സുകൾ പഠിക്കുന്നതിനു കേരളത്തിലെ താമസക്കാർക്ക് ലഭ്യമായ സ്‌കോളർഷിപ്പുകൾ/ഫെലോഷിപ്പുകളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ,  മത്സര പരീക്ഷ (സിവിൽ സർവീസ്/മെഡിക്കൽ/എഞ്ചിനീയറിംഗ്/ചാർട്ടേർഡ് അക്കൗണ്ടൻസി (CA/CMA)/കമ്പനിസെക്രട്ടറിഷിപ്പ്) പരിശീലനത്തിനുള്ള സാമ്പത്തികസഹായം, സ്കോളർഷിപ്പ് പരീക്ഷകൾ, അന്താരാഷ്ട്ര സർവ്വകലാശാലകളിലെ പഠനത്തിന് ലഭ്യമായ ഫെല്ലോഷിപ്പുകൾ (ബിരുദം/ബിരുദാനന്തര ബിരുദം/ഡോക്ടറൽ (PhD)/പോസ്റ്റ് -ഡോക്ടറൽ (PDF)), ………………..
ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളും കോഴ്സുകളുംകേരളത്തിലെ ദേശിയ പ്രാധാന്യമുള്ളതും മികച്ച നിലവാരം പുലർതുന്നതുമായ IISER, IIT, IIST, NIT, IIM, SCTIMT, RGCB തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ, സൈക്കോളജി, ഫിസിയോതെറാപ്പി, ഓഡിയോളജി സ്പീച് ലാംഗ്വേജ് പാത്തോളജി പോലെയുള്ള കോഴ്സുകളുടെ വിവരങ്ങൾ, ……………………